دیگر نگران همراه نداشتن پول خرد نباشید. شما میتوانید با اسکن QR کد فون پی   یا وارد کردن کد راننده، کرایه تاکسی را پرداخت نمایید.